اولین سامانه هوشمند تصاویر خبری ایران

این سامانه رایگان بوده و قابلیت جستجوی موضوعی تصاویر مختلف را دارد

منتظر ما باشید؛ به زودی راه اندازی خواهد شد